Privacy reglement

 

Dit is de privacyverklaring van Cynthia Injectables BV. In dit document wordt uitgelegd hoe Cynthia Injectables BV omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Cynthia Injectables BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van Cynthia Injectables BV worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Cynthia Injectables BV bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.cynthia-injectables.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, of indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doelen.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van Cynthia Injectables BV, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het e-mailadres op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens

Cynthia Injectables BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Gegevens over de gezondheid waaronder evt. ziekte en lichamelijke klachten;
 • Geboortedatum;
 • Identiteitsbewijs wordt getoond bij de intake (wordt niet opgeslagen);
 • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie;
 • Foto van voor en na de behandeling in het patiëntendossier.

Indien van toepassing, kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals bijzonderheden over medicijnengebruik van de patiënt.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst met u aan te gaan, en deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die Cynthia Injectables BV biedt, waaronder tevens verstaan het uitvoeren van de cosmetische behandelingen kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door  Cynthia Injectables BV verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en/of producten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten, waaronder verstaan: huidverbetering 
 • Fillerbehandelingen en botoxbehandelingen;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
Bewaartermijn

De door Cynthia Injectables BV verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden

Cynthia Injectables BV deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden die persoonsgegevens (kunnen) verwerken zijn:

 • De behandelend arts, ten behoeve van de uitvoering van de behandeling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, gegevens over de gezondheid, foto’s van patiënt voor en na de behandeling.
 • Website beheerder, ten behoeve van het contact opnemen van klanten. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, het soort behandeling dat de persoon aanvraagt.
 • Accountant, ten behoeve van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Het bedrijf dat het softwarepakket verzorgt voor digitale formulieren waaronder het anamnese formulier en het informed consent voor botox en filler formulier, ten behoeve van de uitvoering van de behandeling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en gegevens over de gezondheid.
Beveiliging van Persoonsgegevens

Cynthia Injectables BV neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruiken van onze website, www.cynthia-injectables.nl stem je in met deze disclaimer. Cynthia Injectables BV behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Cynthia Injectables BV  aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Schade ten gevolge van eventueel onjuiste informatie valt buiten de aansprakelijkheid van Cynthia Injectables BV. Alle teksten op www.cynthia-injectbles.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Cynthia Injectables BV.

Ondanks onze intentie om geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, kan dit toch voorkomen. We raden ouders/vertegenwoordigers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren). Indien wij zonder toestemming gegevens over minderjarigen verzamelen, kunt u contact opnemen met ons via www.cynthia-injectables.nl en zullen we deze gegevens verwijderen.

Cynthia Injectables BV is gerechtigd om foto’s en video’s te maken van haar dienstverlening en deze beelden zowel online als offline te publiceren. Voor het publiceren van deze beelden wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd aan de betrokkene(n).

Cookieverklaring

Cynthia Injectables BV maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag  Cynthia Injectables BV cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die  Cynthia Injectables BV gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website Cynthia Injectables BV cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat Cynthia Injectables BV  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via www.cynthia-injectables.nl

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing. Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wising van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Cynthia Injectables BV.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Cynthia Injectables BV., in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan  Cynthia Injectables BV over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.  Cynthia Injectables BV staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.
Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Cynthia Injectables BV met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@cynthia-injectables.nl Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Cynthia Injectables BV  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Cynthia Injectables BV zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie.

Wijzigingen privacyverklaring

Cynthia Injectables BV kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.